Sides

Maduros, Tostones, Mariquitas, papas fritas, yuca con mojo, boniato frito, small salad, White rice, yellow Cuban rice, congris black beans, red beans.